et | en

Rahvuskaaslaste programmi õppestipendium

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Teistes keeltes õppimist Rahvuskaaslaste programmi raames ei toetata. Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast. Stipendiumi raames makstakse eluaseme- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektroonsel ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel).

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Julia Duh julia.duh@archimedes.ee, tel. 699 6496.


Täpsemalt SA Archimedes kodulehel: http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/tasemeoppe/#sthash.yB4W3rSl.dpuf


Vaata ka teisi RKP stipendiume: http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/