Meist

Välisõppe koordineerija ja EKKM juht Eesti Instituudis:
Heidy Eskor-Kiviloo
+372 510 4454

Eesti Instituut seisab hea selle eest, et Eestist eemal elavatel eestlastel säilib vahetu kokkupuude eesti keele- ja kultuuriruumiga. Selleks teeme järgmist:

 Haridusprojektide ja koolide toetamine   Soovitud tulemused
2022  Kogukonnakoolide toetamise põhimõtete väljatöötamine. Koostöös partneritega on välja töötatud kriteeriumid fikseeritud aastapõhise toetuse maksmiseks.  
2021-2025Eesti keele õppematerjalide vahendamine.   Igal aastal saab õppematerjale või e-õppevara 80 kogukonda, kokku 4-5 tuh õpilast.  
2021-2025Traditsiooniliste ja alternatiivsete keeleõppe materjalide koostamise algatamine ja elluviimine.   Jätkub erinevate arendusprojektide elluviimine (nt keelepostkaardid, Instagrami jt sotsiaalmeedia kanalite projektid, erisündmused jmt). Projektide fookus on suunatud noorte sihtrühmale.  
2021-2025  Iga-aastaste projektikonkursside korraldamine. Instituut haldab professionaalselt ja läbipaistvalt HTM-i eelarvest rahastatud toetuste jagamist toetades sellega välismaal elavatele eestlastele suunatud haridusprojektide elluviimist.  
2021-2025Toetame eesti keele õppe läbiviimist ka keerukamates piirkondades.   Eesti keele õpe jätkub nt Ülem-Suetukis, Petseris, Abhaasias jm.  
 Õpetajatele suunatud arendustegevused   Soovitud tulemused
2021Välismaal töötavate eesti keele õpetajate tunnustamine aasta õpetaja tiitliga.   Käivitub uus tunnustusformaat, millega juhitakse tähelepanu eesti keele õpetajate tegevuse mõjule ja tähtsusele.  
2022Õpetajatele suunatud regulaarse mentorluse koordineerimine, sh ABC-tugi välismaal alustavale eesti keele õpetajale.   Välismaal töötavad eesti keele õpetajad saavad Eestist nõu ja tuge, sh on tegevustesse kaasatud Eestis töötavad õpetajad.
2021-2025Eesti keele õpetajatele suunatud suvekoolituste korraldamine.   Igal aastal pakutakse suvise kohtumise raames  koolitusprogrammi u 100 õpetajale.
2021-2025Emakeele õpetajate kogunemiste korraldamise nõustamine ja toetamine välismaal.   Igal aastal toimub mõnes välisriigis õpetajatele suunatud kogunemine või seminar, mille toimumiskoht on roteeruv.
 Kultuuri ja keeleõppe sidumine   Soovitud tulemused
2021-2025Teavitame väliseesti kogukondi Eestis toimuvast kultuurielust ja võimalusel kaasame ja kutsume neid osa saama kas nende asukohas välismaal või Eestis.   Jätkub sotsiaalmeedia kanalite ja veebilehe arendamine, mille tulemusena tõuseb igal aastal jälgijate ja külastuste arv.
2021-2025Korraldame iga-aastast eesti keele nädalat KeelEST, mis keskendub igal aastal mõnele olulisele keele või kultuuriga seotud teemale.   Igal aastal saab keeleteemalisest programmist osa u 50 000 inimest.
2021-2025Korraldame koostöös partneritega (saatkonnad, ülikoolid, Emakeele Selts) sündmusi ja koolitusi välismaal asuvates kogukondades.   Erinevate koostööprojektide tulemusena rikastub välismaal toimuvate Eestiga seotud kogukonnaürituste programm.
2021-2025Eesti Instituudi kui väliseesti noortele suunatud praktikabaasi arendamine. Praktikavõimalused panustavad sidemete hoidmisesse noortega ja soodustavad Eestisse tagasipöördumist.